Gwarancja

Współpracujemy z bezpośrednim importerem wanien oraz kabin prysznicowych hydrosan.eu

Na każdy zakupiony u nas produkt udzielamy 24 miesięcy gwarancji.
Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu.

JAKO JEDYNI W POLSCE POSIADAMY SERWISANTÓW W KAŻDYM JEDNYM WOJEWÓDZTWIE!! W PRZYPADKU POWAŻNYCH USTEREK LUB AWARII ZGŁASZASZ DO NAS USTERKĘ A MY WYSYŁAMY SERWISANTA DO DOMU KLIENTA KTÓRY PRZYJEDZIE I NAPRAWI PRODUKT.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu (tj. wanny lub kabiny) i wad materiału, z którego wykonany jest produkt.

2. Gwarancja polega na naprawie lub zamianie części, które producent uzna za wadliwe.

4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, kupon gwarancyjny oraz karta gwarancyjna.

Dokumenty gwarancyjne powinny posiadać pieczątkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży oraz podpis Klienta.

5. Wady lub uszkodzenie towaru ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane uprzednio uzgodnionym terminie. Wszelkie naprawy wykonywane są u klienta (wyłącznie na terenie Polski).

6.”ERW ŁAZIENKI” nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do

wyrobu (np. glazury, itp.) ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.

7. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać

Montaż bądź Użytkowanie oraz zgłosić usterkę w miejscu zakupu produktu.

8. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia, W drobnych

usterka firma wysyła części zamienne, a klient sam dokonuje wymiany części, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu ze sprzedawcą.

10. W przypadku, gdy naprawa wymaga ściągnięcia odpowiednich części z fabryki, naprawa może się wydłużyć do 48 dni.

11. W okresie gwarancji klient ma prawo żądać naprawy wadliwego produktu.

12. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:

– ujawnionej wady nie można usunąć;

– w okresie trwania gwarancji dokonano 3 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal

Wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

13. Klient traci gwarancję w przypadku:

– samodzielnych napraw i przeróbek układu elektronicznego;

– szkód powstałych z niezgodną z zaleceniami konserwacją ;

– uszkodzenia produktu przez wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem;

– niewłaściwego transportu (zaleca się transportowanie wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w pozycji zgodnej z oznaczeniami);

– nie stosowania się do zaleceń instrukcji.

Zalecamy zapoznać się z Kartą Gwarancyjną:

GWARANCJA ERW LAZIENKI ROBERT WALICKI

 

Copyright © 2018 erwlazienki.pl. All Rights Reserved